Eerste balans bij de transpositie van AIFM in het Belgisch recht

Dominique Sioen

Dominique Sioen
Global Head Public Legal Affairs and European Regulation
CANDRIAM INVESTORS GROUP

Op 13 02 2014 werd een studiedag gehouden ivm de eerste balans bij de transpositie van de AIFM Richtlijn in het Belgisch recht.

De studiedag stond onder het voorzitterschap van de Heer Gaetan Laga, onderdirecteur bij de FSMA. Verschillende sprekers vanuit de controle autoriteit lichtten de transpositie in het Belgisch recht toe, aangevuld met kritische beschouwingen door gespecialiseerde advocatenkantoren en consultants alsmede door vertegenwoordigers uit de asset management industrie .

Als eerste topic werd door Tom Van Dyck het toepassingsgebied in de kijker gesteld, hetzij wat wel of niet in scope van de richtlijn valt , dit aan de hand van een checklist met praktische voorbeelden.

Een volgende uiteenzetting gehouden door de regulator (Antoine Greindl) belichtte de gehanteerde benadering en verduidelijkte de filosofie van de ingenomen standpunten bij de transpositie in het Belgisch recht. Daarbij werd ook toegelicht en omkaderd hoe het ontwerp van de transpositie wet zich zal inpassen in de bestaande wettelijke regelingen.

Meer bepaald werd de structuur van de ontwerptekst nader becommentarieerd, daarbij telkens een verwijzing makend naar het bestaande kader, dit alles resulterend in een “meerlagen” regulering. Tevens werd aangegeven wat de bottomline is, hetzij het strikte Europese luik, met aanduiding van de daarbovenop bestaande regelingen als o.m. voor de publieke ICB’s, de institutionele en private ICB’s. Een focus werd o.m gemaakt op de regeling voor de kleinere instellingen, alsmede m.b.t de “derde landen” topic.

Het Belgische private placement regime werd toegelicht door Liesbeth Denturck onder meer aan de hand van een focus op de notie openbaar aanbod zoals opgenomen in de wet van 3 08 2012. Verder werd een concrete verwijziging gemaakt naar de plaatsing van AIF’s in verschillende scenarii, in het kader van de ontwerp wet .

In een volgende presentatie, Dominique Sioen, werd het paspoort van de AIFM beheervennootschap toegelicht: het marketingpaspoort en het paspoort van beheer van de Belgische AIFM beheervennootschap. Verder werd ook de draagwijdte van de vergunning van de Belgische beheervennootschap in kaart gebracht, met de daarmee gepaard gaande topic van cumul van licenties. Tevens werd ook het luik van de pasporteerbare diensten aangeboord.

Door de regulator (mevrouw Séverine Fratta en de heer Van De Gucht  ) werd de overgangsperiode doorgelicht, lopend van de inwerkingtreding van de wet tot de ultieme deadline van 22 07 2014, zoals uitgewerkt in de mededelingen van de FSMA. Bijzondere nadruk werd gelegd op het belang van de introductie van een pré-dossier bij de FSMA en verschillende themata van de vergunningsaanvraag, zowel juridisch als praktisch werden in kaart gebracht en nader toegelicht.

Vervolgens werd door een vertegenwoordiger van Amundi, Bernard Agulhon, een overzicht gegeven van de implementatie van de richtlijn in Frankrijk. Onder meer werd de vernieuwde classificatie van beheerders en nomenclatuur van fondsen in de verf gezet, alsmede menig topic bij het vergunningsdossier bij het AMF geïllustreerd .

De voorlaatste spreker Dominique Liénart hield een toelichting van de remuneratie policy’s die doorheen de diverse richtlijnen heen wordt opgelegd en stipte de knelpunten aan bij de samenloop van deze regels. Ook de aandachtspunten bij de praktische uitwerking van een remuneratiepolicy werd behandeld.

Als voorlaatste spreker stipte J Mavor van PWC  de “reporting topic “aan met bijzondere aandacht voor de terzake stringente deadlines voor de sector en de daarmee gepaard gaande uitdagingen.

De laatste spreker van de dag Meester Thibaut Partsch belichtte de juridische mogelijkheden om de verantwoordelijkheid van de fondsen en haar beheerders in het kader van de AIFM af te dekken.

Laisser un commentaire